معاونت پرورشی و فرهنگی
تقویم زمان بندی

جدول زمانبندی بازدیدهای انجام شده کارشناسان و سرگروه های پرورشی حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل از ادارات آموزش و پرورش

باسمه تعالی

جدول زمانبندی بازدیدهای انجام شده کارشناسان و سرگروه های پرورشی حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل از ادارات آموزش و پرورش

ردیف

روز بازدید

تاریخ

شهرستان/منطقه/ناحیه

بازدید کنندگان: روسای ادارات ، کارشناس مسئولان و کارشناسان

سرگروه بازدید

همراهان

1

چهارشنبه

94/08/27

ارسنجان

حشمت اله وفایی

حسین امیری

بهداد اسعدی

 

2

چهارشنبه

94/09/04

بیضا

محمدرضا کریمی

سیدکریم زارعی

سیدمهدی مشکوه

 

3

شنبه

94/09/07

قائمیه

سرگروه های پرورشی استان

 

 

 

4

یکشنبه

94/09/08

قائمیه

محمدامین دهقان

منصوری

موذن

 

5

سه شنبه

94/09/10

سعادت شهر

حشمت اله وفایی

مصطفی مفتاح

 

 

6

یکشنبه

94/09/15

درودزن

سرگروه های پرورشی استان

 

 

 

7

یکشنبه

94/09/15

لامرد

سرگروه های پرورشی استان

 

 

 

8

یکشنبه

94/09/15

کوار

زهرا اوجی نیا

مصطفی مفتاح

 

 

9

سه شنبه

94/09/17

ناحیه 2 شیراز

حسین امیری

سیدمهدی مشکوه

حشمت اله وفایی

 

10

یکشنبه

94/09/22

زرقان

حشمت اله وفایی

محمدرضا کریمی

طیبه رحیمی

 

11

دوشنبه

94/09/23

کازرون

سرگروه های پرورشی استان

 

 

 

12

یکشنبه

94/10/06

مرودشت

حشمت اله وفایی

سیدمهدی مشکوه

حسین امیری

 

13

دوشنبه

94/10/07

فسا

سرگروه های پرورشی استان

 

 

 

14

دوشنبه

94/10/14

لارستان

سرگروه های پرورشی استان

 

 

 

15

دوشنبه

94/10/14

داراب

حسین علی معزی

جابر آذرپیکان

 

 

16

سه شنبه

94/10/15

کازرون

محمدرضا کریمی

منصوری

محمدرضا دهقانی

 

17

یکشنبه

94/10/20

ناحیه 2 شیراز

سرگروه های پرورشی استان

 

 

 

18

یکشنبه

94/10/27

بیضا

محمدرضا کریمی

سیدکریم زارعی

سیدمهدی مشکوه

 

19

سه شنبه

94/10/29

ناحیه 4 شیراز

سرگروه های پرورشی استان

 

 

 

20

سه شنبه

94/10/29

آباده

سعیدرضا کامرانی

ابراهیم نجفی نژاد

هرمز جعفری

 

21

چهارشنبه

94/11/06

جهرم

حسین علی معزی

سیدکریم زارعی

محمدرضا کریمی

 

22

سه شنبه

94/11/13

ناحیه 3 شیراز

سرگروه های پرورشی استان

 

 

 

23

سه شنبه

94/11/13

خرامه

عطااله دهقانی

مصطفی مفتاح

موذن

 

24

یکشنبه

94/11/23

ناحیه 1 شیراز

سرگروه های پرورشی استان

 

 

 

25

یکشنبه

94/12/05

ناحیه 3 شیراز

سرگروه های پرورشی استان

 

 

 


شعار سال معاونت پرورشی
جشنواره تجارب برتر تربیتی