معاونت پرورشی و فرهنگی

برنامه سالانه سرگروه های پرورشی استان

ماه

هفته

عناوین

مهر ماه

اول

هم اندیشی مسئولین پرورشی استان با معاونین پرورشی ادارات قطب یک استان در خصوص شناسایی و جذب نیروهای کار آمد جهت سرگروه های پرورشی استان، تهیه و توزیع کتاب گل واژه های تربیت مشتمل بر تمامی دستورالعمل ها و طرح ها ی تربیتی سالانه ی مدارس در سطح استان

دوم

تدوین شرح وظایف سر گروه های پرورشی و پیگیری ابلاغ سرگروه های استان

سوم

جمع آوری اطلاعات و مشخصات سرگروه های شهرستان ها و مناطق برای تنظیم برنامه ها

چهارم

تشکیل جلسه هم اندیشی با ادراه امور تربیتی استان برای ارائه فعالیتها و برنامه ی انجام شده و در دست اقدام و جلسه هم اندیشی و تبادل نظر با کارشناس مسئولان امور تربیتی استان با موضوع زمانبندی بازدیدها و کارگاه های آموزشی

آبان ماه

اول

هم اندیشی با سرگروه های پرورشی ادارات قطب یک استان با معاونت محترم پرورشی و فرهنگی و اداره امور تربیتی استان

دوم

برگزاری دوره ضمن خدمت تربیت مدرس درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم با حضور نمایندگان ادارات کل استان

سوم

تشکیل جلسه با معاون پرورشی و کارشناس مسئول امور تربیتی ناحیه 1 شیراز در خصوص طرح ها و فعالیت های پرورشی سال جاری در ناحیه

چهارم

بازدید از فعالیت های تربیتی و کلاس های درس تفکر و سبک زندگی مدارس ناحیه 1 شیراز

آذر ماه

اول

برگزاری دوره ضمن خدمت مدرسان درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم توسط نمایندگان ادارات شرکت کننده در استان به طور همزمان در تمام ادارات استان

دوم

اجرای کارگاه مشترک با مدیران ، معاونین آموزشی و پرورشی در سطح شهرستان کازرون - بازدید از مدارس شهرستان بیضاء با حضور کارشناسان امور تربیتی استان

سوم

برگزاری کارگاههای توانمند سازی مربیان درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم در سطح ادارات قطب یک استان

چهارم

برگزاری جلسه با سرگروه ها و مدرسین درس تفکر و سبک زندگی در خصوص تدوین و تولید محتوا در اداره امور تربیتی استان

دی ماه

اول

برگزاری جلسات مشترک با گروه آموزشی درس عربی پایه نهم و شرکت فعال سرگروه های پرورشی استان در تحلیل محتوای درس عربی نهم و ارسال به وزارت خانه - هم اندیشی با سرگروه های پرورشی ادارات آموزش و پرورش قطب شمال و بازدید از مدارس منطقه درود زن و شهرستان کوار

دوم

تشکیل جلسه با کارشناس مسئول امور تربیتی ناحیه 4 شیراز در خصوص بازدید سرگروه های ناحیه و کیفیت اجرای طرح ها و فعالیت های پرورشی سال جاری در ناحیه- فراخوان مقالات تربیتی جهت شرکت در جشنواره ملی تربیت

سوم

بازدید از فعالیت های تربیتی و کلاس های درس تفکر و سبک زندگی مدارس ناحیه 4 شیراز و جلسه با مراکز برون سازمانی(اوقاف، شهرداری)

چهارم

تشکیل جلسه ماهانه با مسئولین امور تربیتی استان با موضوع تهیه منابع درس تفکر و سبک زندگی شامل CD محتوای کتاب هفتم ، هشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

بهمن ماه

اول

هم اندیشی با سرگروه های پرورشی ادارات آموزش و پرورش قطب جنوب و بازدید از مدارس شهرستان فسا و استهبان

 

دوم

نشست علمی با حضور کارشناسان و مولفان دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی- جلسه با مراکز برون سازمانی(صدا و سیما، مسئولین فرهنگی حرم مطهر شاهچراغ)

 

سوم

تشکیل جلسه با معاون پرورشی و کارشناس مسئول امور تربیتی و سرگروه پرورشی ناحیه 2 با ارائه گزارش های فعالیتهای انجام شده و بازدید از مدارس ناحیه 2- دیدار از خانواده معزز شاهد و ایثارگر

 

چهارم

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر با کارشناس مسئولان امور تربیتی استان با موضوع جشنواره الگوهای برتر تدریس درس تفکر و سبک زندگی و جشنواره تجارب برتر تربیتی

 

فروردین ماه

اول

تعطیل

 

دوم

تعطیل

 

سوم

هم اندیشی با سرگروه های پرورشی ادارات آموزش و پرورش قطب غرب و بازدید از مدارس منطقه آباده طشک و سرچهان و داراب

 

چهارم

جلسه ماهانه ی با کارشناسان اداره امور تربیتی استان با موضوع ارزیابی بازدیدها

 

اردیبهشت ماه

اول

بازدید از فعالیتهای تربیتی و کلاس های تفکر و سبک زندگی مدارس میمند ، فراشبند ، اقلید

 

دوم

بازدید از فعالیتهای تربیتی و کلاس های تفکر و سبک زندگی مدارس ناحیه 1 و 3 شیراز

 

سوم

بازدید از فعالیتهای تربیتی و کلاس های تفکر و سبک زندگی مدارس ناحیه 2 و 4 شیراز

 

چهارم

جلسه ماهانه ی با کارشناسان اداره امور تربیتی استان با موضوع گزارش سالانه و برنامه تشویقی همکاران فعال

 

خرداد ماه

اول

فراخوان ارائه گزارش سالانه ی سرگروه های پرورشی ادارات استان

 

دوم

بررسی گزارش سالانه ی سرگروه های پرورشی ادارات استان

 

سوم

جلسه ماهانه ی با کارشناسان اداره امور تربیتی استان با موضوع جمع بندی نهایی فعالیت سرگروه های پرورشی استان

 

چهارم

بازدید اوراق امتحانی درس تفکر و سبک زندگی در سطح مدارس استان و نواحی چهار گانه ی شیراز

 

تیر ماه

اول

جلسه هماهنگی جهت آسیب شناسی و برنامه ریزی جهت کیفیت بخشی فعالیتها و تدریس درس تفکر و سبک زندگی

 

دوم

ایجاد بانک اطلاعاتی و غنی سازی محتوای درس تفکر و سبک زندگی

 

سوم

پیش بینی دوره های آموزشی مورد نیاز جهت مدرسین درس تفکر و سبک زندگی

 

چهارم

اجرای نظر سنجی از همکاران در رابطه با کتاب گل واژه تربیت در سطح استان

 

مرداد ماه

اول

تدوین و تنظیم تقویم اجرایی سال تحصیلی 96-95 بر اساس نمایه ی تربیتی

 

دوم

گردهمایی با دانشجو معلمان رشته امور تربیتی دانشگاه فرهنگیان شیراز در پردیس های خواهران و برادران

 

سوم

برگزاری جلسه با معاون پرورشی و تربیت بدنی استان و کارشناس مسئولان امور تربیتی در باره ی اهم فعالیتهای سرگروه های پرورشی در سال تحصیلی 95-96 و تعین اولویت ها

 

چهارم

پیش بینی سفر و اردوی وفاق و تجربه با استان های دیگر و تبادل نظر با مسئولین پرورشی

 

 

 

شعار سال معاونت پرورشی
جشنواره تجارب برتر تربیتی