معاونت پرورشی و فرهنگی

مسئول دفتر همکاری حوزه

 

شیخ عباس امیدی 

شعار سال معاونت پرورشی
جشنواره تجارب برتر تربیتی