معاونت پرورشی و فرهنگی

 

رئیس سازمان دانش آموزی 

 

محسن کلاری 

شعار سال معاونت پرورشی
جشنواره تجارب برتر تربیتی