معاونت پرورشی و فرهنگی

کارشناسان اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش فارس

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

عکس

محمدرضا دهقانی

کارشناس مسئول اداره مشاوره

3424

محمدسعید منصوری شیرازی

رئیس مرکز مشاوره

32334466

علیرضا حسینی فرزاد

کارشناس مرکز مشاوره

32334466

مینا رحیمی

کارشناس اداره مشاوره

 3323

-

3473

مهرداد بجلی

کارشناس اداره مشاوره

3424 

-

3473

شعار سال معاونت پرورشی
جشنواره تجارب برتر تربیتی