معاونت پرورشی و فرهنگی

 

 

 رئیس اداره فرهنگی هنری 

               جعفر صادقی 

 

 

 

شعار سال معاونت پرورشی
جشنواره تجارب برتر تربیتی