معاونت پرورشی و فرهنگی

کارشناسان اداره فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی اداره کل آموزش و پرورش فارس

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

عکس

ابراهیم نجفی نژاد

کارشناس مسئول فرهنگی هنری

3544

محمد هادی مشفق

کارشناس فرهنگی هنری

3525

هرمز جعفری

کارشناس مسئول کانونهای فرهنگی تربیتی و اردوگاهها

3524

مریم غیبی

کارشناس کانونهای فرهنگی تربیتی و اردوگاهها

3523

زهرا نیک زاده

کارشناس کانون ها و اردوگاه ها

3523

شعار سال معاونت پرورشی
جشنواره تجارب برتر تربیتی