معاونت پرورشی و فرهنگی

رئیس اداره امور تربیتی

 

روح اله سخایی اردکانی 

شعار سال معاونت پرورشی
جشنواره تجارب برتر تربیتی