معاونت پرورشی و فرهنگی

کارشناسان اداره امورتربیتی اداره کل آموزش و پرورش فارس

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

عکس

حشمت الله وفایی

کارشناس امور تربیتی

3541

قاسم بانشی

کارشناس برنامه ریزی امور تربیتی

3397

زهرا اوجی نیا

کارشناس امور تربیتی

3541

شعار سال معاونت پرورشی
جشنواره تجارب برتر تربیتی