معاونت پرورشی و فرهنگی

کارشناسان اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش فارس

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

عکس

لیلا رشیدی

کارشناس مسئول قرآن

3580

محمد علی مسعودی

کارشناس مسئول عترت و نماز

3576

سلمان هادی

کارشناس قرآن

3564

شعار سال معاونت پرورشی
جشنواره تجارب برتر تربیتی